Det nya strandskyddet

Det nya strandskyddet
Utgivningsdatum: 2012-10-08
Förlag: Lex Press
Kategori: Juridik
Författare: Rebecca Dittmer
ISBN: 9789198049008

Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddsreglerna i sjunde kapitlet i miljöbalken. Införandet innebär bland annat att skyddet i områden med starkt exploateringstryck stärks. Kommunerna får huvudansvaret att pröva frågor om upphävande och dispens från skyddet. Länsstyrelsen i sin tur bevakar skyddets intressen och får möjligheten att överpröva dispenser. På så sätt ökas det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet.

Ytterligare en nyhet är att det vid medgivande till dispens ska säkerställas en fri passage längs stranden.

Vidare preciseras de särskilda skäl som krävs för medgivande till dispens direkt i lagtexten. Den 1 februari 2010 infördes ytterligare nya bestämmelser.

Kommunerna fick därmed möjlighet att utse områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Möjligheten till sådan utveckling kan bli ett skäl att medge dispens. I denna bok presenteras sjuttiofyra artiklar baserade på domar där de nya strandskyddsbestämmelserna tillämpats. Artiklarna är uppdelade i kapitel utifrån vilken fråga som varit avgörande för domslutet.

Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna. den vänder sig till dig som vill veta mer om det nya strandskyddet och som planerar att vidta någon Det gäller vid alla. Rött markerar strandskyddet. Det blir stora förändringar både på Alnön och efter Njurundakusten. dispens från strandskyddet. Många hundra fastighetsägare berörs av det nya strandskyddet i länet som nu har spikats. Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att: bygga nya byggnader; Skillnad. Lagändringen innebär att det. nya byggnader uppföras; Strandskyddet innebär att det är förbjudet att bygga intill hav, sjöar eller vattendrag.